മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

amiable Edit
    പ്രിയംകരമായ, മനസ്സിനിണങ്ങിയ


amiable Edit
Adjective
    disposed to please
eg: an amiable villain with a cocky sidelong grin


amiable Edit
Adjective
    diffusing warmth and friendliness
eg: an amiable gathering


Entries from Olam Open Database

Amiable()::
    സ്നേഹമുളള,
    രമ്യസ്വഭാവമുളള,
    മനസ്സിനിണങ്ങിയ,
Amiable(adjective)::
    സൗമ്യമായ,
    സൗഹൃദഭാവമുള്ള,
    പ്രിയങ്കരമായ,
    സ്‌നേഹമുള്ള,
    സുശീലമായ,
    മനോഹരമായ,
    പ്രിയംകരമായ,
    സൗഹൃദ പൂര്‍ണ്ണമായ,
    സൗഹൃദമുണര്‍ത്തുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ emphatic, വസ്തം, വീഴ്ക്കാട്, മൂര്‍ദ്ധന്യന്‍, പ്രജനകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean