മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

allergy Edit
    ചില വസ്തുക്കളോട് ശരീരത്തുനുള്ള അസാധാരണമായ പ്രതികരണം


allergy Edit
Noun
    hypersensitivity reaction to a particular allergen; symptoms can vary greatly in intensity


Entries from Olam Open Database

Allergy(noun)::
    തീവ്ര സംവേദനം,
    ചില വസ്‌തുക്കളോടു ശരീരത്തിനുള്ള അസാമാന്യ പ്രതികരണം,
    വിരോധം,
    അലര്‍ജി,
    ചില വസ്‌തുക്കളോട്‌ ശരീരത്തിനുള്ള അസാധാരണമായ പ്രതികരണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചട്ടിത്തല, ചുമതല, അപുത്ര, കതിര്‍, സംഘര്‍ഷവാന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean