മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

allay Edit
    കുറയ്ക്കുക


allay Edit
Verb
    lessen the intensity of or calm


allay Edit
Verb
    satisfy (thirst)


Entries from Olam Open Database

Allay()::
    ലഘൂകരിക്കുക,
    അടക്കുക,
    ആശ്വസിപ്പിക്കുക,
    ശമിപ്പിക്കുക,
    സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുക,
Allay(verb)::
    ഭയവും മറ്റും കുറയ്‌ക്കുക,
    വിശപ്പും വേദനയും മറ്റും ശമിപ്പിക്കുക,
    ലഘുവാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭാരവി, ഇച്ഛിക്കുക, പ്രതിശ്രവം, ഗുണ്ട്, concupiscence


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean