മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

all time Edit
    ഇന്നുവരെയുള്ള, എക്കാലത്തേക്കുമായ


Entries from Olam Open Database

All time(adjective)::
    ഇന്നുവരേയുള്ള,
    എക്കാലത്തേക്കുമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spencer, aureola, ഭോലനാഥന്‍, ഭാസ്കരപ്രിയം, ബദരിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean