മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

all right Edit
    ശരി, അങ്ങനെയാകട്ടെ, തീര്‍ച്ചയായും


all right Edit
Adverb
    an expression of agreement normally occurring at the beginning of a sentence


all right Edit
Adverb
    without doubt (used to reinforce an assertion)
eg: it's expensive all right


all right Edit
Adverb
    in a satisfactory or adequate manner
eg: held up all right under pressure


all right Edit
Adjective
    being satisfactory or in satisfactory condition
eg: the passengers were shaken up but are all right


all right Edit
Adjective
    being satisfactory or in satisfactory condition
eg: is everything all right?


Entries from Olam Open Database

All right()::
    അങ്ങനെയാകട്ടെ,
All right(adjective)::
    സ്വീകാര്യമായ,
All right(adverb)::
    തീര്‍ച്ചയായും,
All right(noun)::
    ശരി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bibliomania, bruit, അമിശ്രം, അതിഗന്ധിക, അംഗനാജനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean