മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

albino Edit
    ശരീരവും മുടിയും നന്നെ വെളുത്തും കണ്ണ് ചെമ്പിച്ചുമുള്ള ആളോ മൃഗമോ


albino Edit
Noun
    a person with congenital albinism: white hair and milky skin; eyes are usually pink


Entries from Olam Open Database

Albino()::
    ശരീരവും മുടിയും നന്നെ വെളുത്തും കണ്ണ്‌ ചെമ്പിച്ചുമുള്ള ആളോ മൃഗമോ,
Albino(noun)::
    ശരീരവും മുടിയും നന്നേ വെളുത്തും കണ്ണ്‌ ചെമ്പിച്ചുമുള്ള ആളോ മൃഗമോ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ carve, access code, autoradiograph, ഋണശോധനം, മുണവുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean