മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aileron Edit
    വിമാനത്തിന്‍റെ ചിറകില്‍ ഘടിപ്പിച്ചട്ടുള്ളതും ഉയര്‍ത്തുകയോ താഴ്ത്തുകയോ, ചെയ്യാവുന്നതുമായ ഭാഗം


aileron Edit
Noun
    an airfoil that controls lateral motion


Entries from Olam Open Database

Aileron(noun)::
    വിമാനത്തിന്റെ ചിറകില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഉയര്‍ത്തുകയോ താഴ്‌ത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതുമായ ഭാഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nut, sorority, അല്അമീന്‍, മത്സരിക്കുക, അക്ഷയലോകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean