മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ahistorical Edit
    ചരിത്രവുമായി നിരക്കാത്ത, ചരിത്രബന്ധമില്ലാത്ത
    Unconcerned with or, unrelated to history


ahistorical Edit
Adjective
    unconcerned with or unrelated to history or to historical development or to tradition


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nerveless, plinth, soprano, ചകോരാക്ഷി, മ്ലാനാംഗി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean