മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

agoraphobia Edit
    തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തെ അകാരണ ഭയം
    A morbid fear of, open spaces


agoraphobia Edit
Noun
    a morbid fear of open spaces (as fear of being caught alone in some public place)


Entries from Olam Open Database

Agoraphobia(noun)::
    തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അകാരണ ഭയം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aphonia, customer, ഉപനയനം, പിച്ചളപ്പണിക്കാരന്‍, പിള്ളക്കട്ടില്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean