മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

agency Edit
    കര്‍തൃത്വം, നിര്‍വഹണം, പ്രതിനിധിത്വം
    An administrative�unit of, government, A business that serves other businesses


agency Edit
Noun
    an administrative unit of government
eg: the Central Intelligence Agency


agency Edit
Noun
    a business that serves other businesses


agency Edit
Noun
    the state of being in action or exerting power
eg: the agency of providence


agency Edit
Noun
    the state of being in action or exerting power
eg: she has free agency


agency Edit
Noun
    the state of serving as an official and authorized delegate or agent


agency Edit
Noun
    how a result is obtained or an end is achieved
eg: an example is the best agency of instruction


Entries from Olam Open Database

Agency()::
    പ്രവൃത്തി,
    വ്യവഹാരം,
    പ്രവ്യത്തി സ്ഥാനം,
Agency(noun)::
    ശാഖ,
    ഏജന്‍സി,
    പ്രതിനിധിയുടെ പ്രവൃത്തിസ്ഥാനം,
    കര്‍തൃത്വം,
    നിര്‍വഹണം,
    പ്രതിനിധിത്വം,
    ഏജന്റുസ്ഥാനം,
    സജീവപ്രവര്‍ത്തനം,
    കാരണമായി ഭവിക്കല്‍,
    പ്രവര്‍ത്തക സംഘം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caput, അത്താലേ, ഭേഷ്ടി, ചൂതുകാരന്‍, വരൂഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean