മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aflame Edit
    കത്തിയെരിയുന്ന
    Lighted up by or as by fire or flame


aflame Edit
Adjective
    keenly excited (especially sexually) or indicating excitement
eg: he was aflame with desire


aflame Edit
Adjective
    lighted up by or as by fire or flame
eg: forests set aflame by lightning


aflame Edit
Adjective
    lighted up by or as by fire or flame
eg: even the car's tires were aflame


Entries from Olam Open Database

Aflame(adjective)::
    പ്രകാശമായി,
    ആവേശമുള്ള,
    കത്തിയെരിയുന്ന,
    പ്രദീപ്‌തമായ,
    കത്തിജ്വലിക്കുന്ന,
    എരിഞ്ഞുകൊണ്ട്‌,
    ജ്വാലയായി,
    കത്തിക്കാളുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചാവുക്കാരന്‍, വിസ്മൃതി, മേക്കാമോതിരം, അറ്റം, ത്രയി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean