മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

afflict Edit
    പീഡിപ്പിക്കുക, തുടരെ ഉപദ്രവിക്കുക, ഞെരുക്കുക
    Cause great unhappiness, for; distress


afflict Edit
Verb
    cause great unhappiness for; distress
eg: she was afflicted by the death of her parents


afflict Edit
Verb
    cause physical pain or suffering in
eg: afflict with the plague


Entries from Olam Open Database

Afflict(verb)::
    സങ്കടപ്പെടുത്തുക,
    പീഡിപ്പിക്കുക,
    ഞെരുക്കുക,
    തുടരെ ഉപദ്രവിക്കുക,
    സന്തപിപ്പിക്കുക,
    ബാധിക്കുക,
    കഷ്‌ടപ്പെടുത്തുക,
    വിഷമിപ്പിക്കുക,
    ക്ലേശിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ commen, അപഗ്രഥിതകക്ഷ്യ, അകവായ്, അധിശ്രീ, അനന്തമൂലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean