മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

advantage Edit
    അനുകൂലസന്ദര്‍ഭം, ആനുകൂല്യം, കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാനം
    The quality of, having a superior or more favorable�position


advantage Edit
Noun
    the quality of having a superior or more favorable position
eg: the experience gave him the advantage over me


advantage Edit
Noun
    (tennis) first point scored after deuce


advantage Edit
Noun
    benefit resulting from some event or action
eg: it turned out to my advantage


advantage Edit
Verb
    give an advantage to
eg: This system advantages the rich


Entries from Olam Open Database

Advantage(noun)::
    അനുകൂലസന്ദര്‍ഭം,
    കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാനം,
    കാര്യലാഭം,
    ആനുകൂല്യം,
    പ്രയോജനം,
    നേട്ടം,
    ഗുണം,
    ടെന്നീസില്‍ ഡ്യൂസ്‌ കഴിഞ്ഞ്‌ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്‌,
    അനുകൂലത,
    മുന്‍ഗണന,
    അവസരം,
    മെച്ചം,
Advantage(verb)::
    അനുകൂലമായിരിക്കുക,
    പ്രയോജനപ്പെടുക,
    പോഷിപ്പിക്കുക,
    പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക,
    പറ്റിക്കുക,
    പിഴപ്പിക്കുക,
    സാഹചര്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക,
    അനുകൂലമാക്കുക,
    ഉപകരിക്കുക,
    ലാഭമാക്കുക,
    അനുകൂല സന്ദര്‍ഭം,
    മേന്മ,
    പ്രയോജനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ earnest, abeyance, ചപ്പം, വിനാശനന്‍, മൂത്രച്ചൂട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean