മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

admeasure Edit
    നിര്‍ണ്ണയിക്കുക, അളക്കുക
    Determine the quantity of someone's share


admeasure Edit
Verb
    determine the quantity of someone's share


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incense, understudy, അഗൗടി, ഒളിവ്, വാസ്തവ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean