മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

adjudicate Edit
    ന്യായവിചാരം ചെയ്ക, തീര്‍പ്പു കല്പിക്കുക
    Put�on trial or hear a case, and sit as the judge at the trial of


adjudicate Edit
Verb
    put on trial or hear a case and sit as the judge at the trial of


adjudicate Edit
Verb
    bring to an end; settle conclusively
eg: The father adjudicated when the sons were quarreling over their inheritance


Entries from Olam Open Database

Adjudicate(verb)::
    തീര്‍പ്പുകല്‍പ്പിക്കുക,
    തീര്‍പ്പു കല്‍പ്പിക്കുക,
    ന്യായവിചാരം ചെയ്യുക,
    തീര്‍പ്പാക്കുക,
    വിധികര്‍ത്താവാകുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ black magic, ഇറുമ്പുക, വക്രാഗ്രം, പഴി, ഗൈരികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean