മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

adduce Edit
    തെളിയിക്കാനായി എടുത്തുകാണിക്കുക, ഉദാഹരണം എടുത്തുകാട്ടുക
    Advance evidence for


adduce Edit
Verb
    advance evidence for


Entries from Olam Open Database

Adduce(verb)::
    തെളിയിക്കാനായി എടുത്തു കാണിക്കുക,
    തെളിവ്‌ ഹാജരാക്കുക,
    തെളിയിക്കാനായി എടുത്തുകാണിക്കുക,
    ഉദാഹരണം എടുത്തു കാട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clutter, അതിയനൂര്‍, ഇരുസാല്‍, ചിന്താക്രാന്തന്‍, വിഡംബനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean