മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

addendum Edit
    അനുബന്ധം
    Textual�matter that is added onto a publication at the, end


addendum Edit
Noun
    textual matter that is added onto a publication; usually at the end


Entries from Olam Open Database

Addendum(noun)::
    ബാക്കി,
    അനുബന്ധം,
    പ്രകീര്‍ണ്ണകം,
    ഗ്രന്ഥത്തിലെ അനുബന്ധം,
    കൂടുതലായി ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടത്,
    അനുബന്ധം,
    അനുപൂരകം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ airgun, interchange, അകുടുംബി, ബെയില്‍, വിരാധം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean