മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

adage Edit
    സുഭാഷിതം, ആപ്തവാക്യം


adage Edit
Noun
    a condensed but memorable saying embodying some important fact of experience that is taken as true by many people


Entries from Olam Open Database

Adage(noun)::
    പഴഞ്ചൊല്ല്‌,
    പഴമൊഴി,
    നീതിവാക്യം,
    സുഭാഷിതം,
    ആപ്‌തവാക്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മതിത്തെല്ല്, അയോഗം, താമ്രശിഖം, ഏകാന്തവാസി, sand grass


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean