മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

actuary Edit
    ഇന്‍ഷ്വറന്‍സില്‍ അപകടസാദ്ധ്യതകള്‍ക്കനുസൃതമായി അടയ്ക്കേണ്ടതുക നിശ്ചയിക്കുന്ന, വിദഗ്ദ്ധന്‍
    Someone versed in the collection and interpretation of, numerical data


actuary Edit
Noun
    someone versed in the collection and interpretation of numerical data (especially someone who uses statistics to calculate insurance premiums)


Entries from Olam Open Database

Actuary(noun)::
    ഇന്‍ഷ്വറന്‍സില്‍ അപകടസാദ്ധ്യതകള്‍ക്കനുസൃതമായി അടയ്‌ക്കേണ്ട തുക നിശ്ചിയിക്കുന്ന വിദഗ്‌ദ്ധന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചാലവേ, ചന്ദ്രക്കല, മഹീനന്‍, മനുജന്‍, അന്നപൂര്‍ണ്ണ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean