മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

actinic Edit
    സൂര്യരശ്മികളുടെ രാസശക്തി സംബന്ധിച്ച
    Relating to or exhibiting, actinism(The property of radiation that enables it to produce, photochemical effects)


actinic Edit
Adjective
    relating to or exhibiting actinism


Entries from Olam Open Database

Actinic(noun)::
    സൂര്യരശ്‌മിയുടെ ഒരു രാസശക്തി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ partons, peculate, പടുമുള, പുഷ്കരോദ്ഭവന്‍, ത്രിദശനായകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean