മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

acquiesce Edit
    എതിര്‍പ്പില്ലാതെ സമ്മതിക്കുക, എതിര്‍വാദം പുറപ്പെടുവിക്കാതിരിക്കുക
    To, agree or express agreement


acquiesce Edit
Verb
    to agree or express agreement


Entries from Olam Open Database

Acquiesce(verb)::
    തൃപ്തിയടഞ്ഞിരിക്കുക,
    എതിര്‍വാദം കൂടാതെ സമ്മതിക്കുക,
    അനുസരിക്കുക,
    എതിര്‍പ്പില്ലാതെ സമ്മതിക്കുക,
    വിരോധം പറയാതിരിക്കുക,
    സമ്മതിക്കുക,
    എതിര്‍വശം പുറപ്പെടുവിക്കാതിരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ voyeur, അവരോധകഴകം, അറുപദം, അകല്, പ്രസൂപ്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean