മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

acolyte Edit
    തുടക്കക്കാരന്‍, വികാരിയുടെ സഹായി
    Someone who assists a priest or, minister in a liturgical service


acolyte Edit
Noun
    someone who assists a priest or minister in a liturgical service; a cleric ordained in the highest of the minor orders in the Roman Catholic Church but not in the Anglican Church or the Eastern Orthodox Churches


Entries from Olam Open Database

Acolyte(adjective)::
    അനുയായി,
    സഹായി,
Acolyte(noun)::
    പള്ളിയിലെ ചടങ്ങുകളില്‍ പുരോഹിതനെ സഹായിക്കുന്ന ആള്‍,
    പുതിയ ആള്‍,
    തുടക്കകാരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ delinquency, lease, thorium, മണിക്കണനീച്ച, അധിവാസനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean