മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ace Edit
    ആസ് എന്ന പുളളി, ഒറ്റപ്പുള്ളി, മികച്ച നേട്ടം കൈവരുത്തിയ ആള്‍
    One of four, playing cards in a deck having a single pip on its face,Someone who is, dazzlingly skilled in any field


ace Edit
Noun
    the smallest whole number or a numeral representing this number


ace Edit
Noun
    one of four playing cards in a deck having a single pip on its face


ace Edit
Noun
    someone who is dazzlingly skilled in any field


ace Edit
Noun
    a serve that the receiver is unable to reach


ace Edit
Verb
    succeed at easily


ace Edit
Verb
    score an ace against
eg: He aced his opponents


ace Edit
Verb
    play (a hole) in one stroke


ace Edit
Verb
    serve an ace against (someone)


ace Edit
Adjective
    of the highest quality
eg: an ace reporter


ace Edit
Adjective
    (informal) brilliant; very good


ACE Edit
Noun
    proteolytic enzyme that converts angiotensin I into angiotensin II


ACE Edit
Noun
    a major strategic headquarters of NATO; safeguards an area extending from Norway to Turkey


Entries from Olam Open Database

Ace(adjective)::
    വളരെ മിടുക്കനായ,
    സമര്‍ത്ഥനായ,
    പ്രാഗല്ഭ്യം,
Ace(noun)::
    ചീട്ടുകളിയിലെ എയ്‌സ്‌ എന്ന ഒരു പുള്ളി,
    അതിസമര്‍ത്ഥന്‍,
    പ്രഗല്‌ഭന്‍,
    പ്രതിയോഗിക്ക്‌ കളിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത സര്‍വ്വീസ്‌ (ടെന്നീസിലെ),
    ചീട്ടുകെട്ടിലെ എയ്സ് എന്ന പുള്ളി,
    ചൂതുകളിയില്‍ ഒറ്റപ്പുള്ളി,
    മികച്ച നേട്ടം കൈവരുത്തിയ ആള്‍,
    ആട്ടോമാറ്റിക്‌ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്‍ജിന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ avenge, അനുഷ്ണം, യേന, മേഞ്ഞ, മനോവൃത്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean