മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

abridge Edit
    കുറയ്ക്കുക, സംഗ്രഹിക്കുക, എടുത്തുകളയുക


abridge Edit
Verb
    reduce in scope while retaining essential elements


abridge Edit
Verb
    lessen, diminish, or curtail
eg: the new law might abridge our freedom of expression


Entries from Olam Open Database

Abridge(verb)::
    ചുരുക്കുക,
    സംക്ഷേപിക്കുക,
    കുറയ്‌ക്കുക,
    എടുത്തുകളയുക,
    സംഗ്രഹിക്കുക,
    കുറയ്ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ on, slight, അസ്ത്രവേദം, അനംഗശേഖരം, ബട്ലര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean