മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

abolish Edit
verb
    വിരാമമിടുക, റദ്ദാക്കുക, ഇല്ലാതാക്കുക, അസാധുവാക്കുക
    do away with
eg: Slavery was abolished in the mid-19th century in America and in Russia


abolish Edit
verb
    പൊളിച്ചുകളയുക, വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുക, നീക്കിക്കളയുക


Entries from Olam Open Database

Abolish(verb)::
    വിരാമമിടുക,
    റദ്ദാക്കുക,
    ഇല്ലാതാക്കുക,
    പൊളിച്ചുകളയുക,
    വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുക,
    നീക്കിക്കളയുക,
    അസാധുവാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ align, bauble, departmentalise, haunch, loco


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean