മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

abash Edit
verb
    കുഴക്കുക, പരിഭ്രമിപ്പിക്കുക, നാണിക്കുക


abash Edit
Verb
    cause to be embarrassed; cause to feel self-conscious


Entries from Olam Open Database

Abash(verb)::
    കുഴക്കുക,
    പരിഭ്രമിപ്പിക്കുക,
    നാണിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ orthopaedics, suit, മണലന്‍, അവരാവര, ചിന്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean