മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ophthalmology Edit
Noun
    the branch of medicine concerned with the eye and its diseases


ophthalmology
    നേത്രശാസ്ത്രം


Entries from Olam Open Database

Ophthalmology(noun)::
    കണ്ണുകളെ കുറിച്ചും നേത്രരോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ I, linear, അതിവക്താവ്, ഇടപ്പുറം, വഷളന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean