മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സ്വേച്ഛയാ Edit
    സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ.
    As one likes.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beat off, അനവാപ്തി, ആയാന്‍, ഇന്ദ്രാശ്വം, അനുസരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean