മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സ്പന്ദിക്കുക Edit
അകര്‍മ്മകക്രിയ
    തുടിക്കുക, മിടിക്കുക, സ്ഫുരിക്കുക.
    Throb, Beat.


സ്പന്ദിക്കുക
    pulsate


Entries from Datuk Database

സ്പന്ദിക്കുക(ക്രിയ):: വീണ്ടും വീണ്ടും ചെറുതായി ചലിക്കുക
സ്പന്ദിക്കുക(ക്രിയ):: തുടിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ centripetal, ഇട്ടിചിചീരാട്ടിപ്പടവന്‍, ഇടത്തുട്, അതിസാര, ആപതിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean