മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സ്ഥായുക Edit
    ഉറച്ചുനില്ക്കുന്ന ശീലമുള്ള, നിലനില്ക്കുന്ന.


Entries from Datuk Database

സ്ഥായുക(വിശേഷണം):: ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ശീലമുള്ള
സ്ഥായുക(വിശേഷണം):: നിലനില്‍ക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pollinate, understudy, volute, wrench, വിസരത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean