മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ശുദ്ധിപത്രം Edit
    അച്ചടിയില്‍ വരുന്ന പിഴകള്‍ തിരുത്തിച്ചേര്‍ത്ത പട്ടിക
    a table of corrections


ശുദ്ധിപത്രം
    corrigendum


Entries from Datuk Database

ശുദ്ധിപത്രം(നാമം):: അച്ചടിയില്‍ വന്നുപോയ അശുദ്ധരൂപങ്ങളുടെ ശരിരൂപങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന പട്ടിക
ശുദ്ധിപത്രം(നാമം):: ശുദ്ധിവരുത്തിയതിനുള്ള സാക്ഷിപത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grim, ostracism, ആപ്താവ്, അതിര്‍, ഇഷ്ടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean