മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ശിരം Edit
    ശിരസ്സ്, കിടക്ക
    head, bed


Entries from Datuk Database

ശിരം(നാമം):: ശിരസ്സ്
ശിരം(നാമം):: കിടക്ക
ശിരം(നാമം):: വലിയ പാമ്പ്
ശിരം(നാമം):: കുരുമുളകു ചെടിയുടെ വേര്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ noddle, ഒരുമാ, വാസിതം, അതീത, പാപഭാക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean