മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ശര്‍വ്വരം Edit
നാമം
    ഇരുട്ട്, അന്ധകാരം.
    Darkness.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ have, powder flask, പോരായ്ക, പൊത്ത, ക്ഷപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean