മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യൂതി Edit
    തുന്നല്‍
    knitting


Entries from Datuk Database

വ്യൂതി(നാമം):: തുന്നല്‍
വ്യൂതി(നാമം):: തുന്നല്‍ക്കൂലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ thrice, bring to bear, അയുഗ്മ, അതിരിക്താംഗെ, പ്രിയാതിഥി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean