മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യാലോല Edit
    വിറയ്ക്കുന്ന, ചാഞ്ചാടുന്ന
    shivering, vacillating


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ variable, akin, അജമീഢം, വരക്, അനവധാരിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean