മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യാലന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    രാജാവ്, വിഷ്ണു.
    King, Vishnu.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

വ്യാലന്‍(നാമം):: രാജാവ്
വ്യാലന്‍(നാമം):: വിഷ്ണു
വ്യാലന്‍(നാമം):: ചതിയന്‍
വ്യാലന്‍(നാമം):: ദുര്‍വൃത്തന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inscription, solar, ഇന്ദ്രഗുരു, പ്രാക്കല്‍, ആസേക്യന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean