മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യാപ്തി Edit
    പരപ്പ്, വ്യാപിക്കല്‍
    vastness, spreading


വ്യാപ്തി
    scope


Entries from Datuk Database

വ്യാപ്തി(നാമം):: വ്യാപിക്കല്‍
വ്യാപ്തി(നാമം):: പരക്കല്‍
വ്യാപ്തി(നാമം):: പരപ്പ്
വ്യാപ്തി(നാമം):: സാര്‍വത്രികനിയമം
വ്യാപ്തി(നാമം):: ആഖ്യാനങ്ങള്‍ക്കുതമ്മിലുള്ള നിത്യസംബന്ധം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവാപ്യ, അതിമുദിതം, ആണിക്കണ്ണന്‍, ഇന്ദ്രദമനന്‍, രക്തകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean