മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈലക്ഷണ്യം Edit
    അവലക്ഷണം
    ugliness


വൈലക്ഷണ്യം
    ugliness


Entries from Datuk Database

വൈലക്ഷണ്യം(നാമം):: അവലക്ഷണം
വൈലക്ഷണ്യം(നാമം):: വൈപരീത്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ derogation, discouragement, അസ്തമയസന്ധ്യ, ആമോചികള്‍, പ്രപദനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean