മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൈയഗ്ര്യം Edit
    വ്യഗ്രത, ഏകാഗ്രത
    eagerness, concentration


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നിശൈലം, ഇമാന്‍, ഇല്ലാക്കാല്‍, ആകണ്ഠം, ഉത്താല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean