മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേണി Edit
    പിന്നിയമുടി, ഒഴുക്ക്
    braided hair, flow


വേണി
(പര്യായം) തലമുടി


Entries from Datuk Database

വേണി(നാമം):: (കെട്ടിയ) തലമുടി, മുടിക്കെട്ട്
വേണി(നാമം):: ഇരുപ്പിരിയന്‍ മുടി, പിന്നി പുറകോട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന മുടി
വേണി(നാമം):: ദേവതാളി
വേണി(നാമം):: വെള്ളക്കൂട്ടം
വേണി(നാമം):: ഒഴുക്ക്
വേണി(നാമം):: (കൃഷ്ണാ)നദി
വേണി(നാമം):: നദീസംഗമം, ഗംഗായമുനാസരസ്വതീസംഗമം. ഉദാഃ ത്രിവേണി
വേണി(വൃത്ത.):: ഒരു വൃത്തം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hard, അരികുര്യ, അകാലജ, ഇലവാങ്ക്, ഫലകക്കാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean