മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെറ്റം Edit
    ജയം
    victory


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിശ്രംഭം, വസൂല്‍, മൂവാത്ത, പാശ, പുലിവട്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean