മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വൃത്തം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    വട്ടം, വാര്‍ത്ത.
    Circle, News.


വൃത്തം
    circle


Entries from Datuk Database

വൃത്തം(നാമം):: വട്ടം
വൃത്തം(നാമം):: വളയം
വൃത്തം(നാമം):: വര്‍ത്തമാനം
വൃത്തം(നാമം):: ചരിത്രം
വൃത്തം(നാമം):: പപ്പടം
വൃത്തം(നാമം):: നടത്ത
വൃത്തം(നാമം):: ആമ
വൃത്തം(നാമം):: പദ്യത്തിന്‍റെ രൂപഘടന
വൃത്തം(നാമം):: അനുഷ്ഠാനം
വൃത്തം(നാമം):: മട്ട്
വൃത്തം(നാമം):: നടപടി
വൃത്തം(നാമം):: തൊഴില്‍
വൃത്തം(നാമം):: നിയമം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ truce, artisan, അഭിവാഞ്ഛിക്കുക, ഇപ്പാല്‍, യഷ്ടിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean