മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വീതിപ്പ് Edit
    വീതം വയ്പ്പ്
    apportionment


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alkaloid, അഞ്ജി, ഭൗമവാസരം, പ്രാവൃത്തികന്‍, താഡിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean