മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വീഞ്ഞപ്പെട്ടി Edit
    വീഞ്ഞതടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പെട്ടി
    box made of planks of deal- wood tree


വീഞ്ഞപ്പെട്ടി Edit
    പാഴ്മരപ്പലക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പെട്ടി
    packing box made of soft wood, boards


വീഞ്ഞപ്പെട്ടി
    crate


Entries from Datuk Database

വീഞ്ഞപ്പെട്ടി(നാമം):: വീഞ്ഞത്തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പെട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disband, liberalism, trim, agape, അലിപ്പുണ്ണ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean