മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഷ്വാണം Edit
നാമം
    ഭക്ഷണം
    food


വിഷ്വാണം
(പര്യായം) സഞ്ജീവനി


Entries from Datuk Database

വിഷ്വാണം(നാമം):: ഭക്ഷണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ canteen, peek, tripe, അഗ്നിദീപ്തി, ഇന്ദുവ്രതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean