മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഷ്ടബ്ധ Edit
    ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട
    fixed firmly


Entries from Datuk Database

വിഷ്ടബ്ധ(വിശേഷണം):: ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട
വിഷ്ടബ്ധ(വിശേഷണം):: താങ്ങിനിര്‍ത്തിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incompatible, അസ്കൃത, ആതഞ്ചനം, പ്രാണരോധം, ചാതുര്‍ഹോത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean