മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിശ്വാസവഞ്ചനം Edit
    വിശ്വസിക്കുന്ന ആളെ വഞ്ചിക്കല്‍
    treachery


Entries from Datuk Database

വിശ്വാസവഞ്ചനം(നാമം):: വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ വഞ്ചിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ syncope, അഷ്ഠിലം, അഹ്നാന്തം, അന്തരായാമം, അനുകര്‍ഷിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean