മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിരഹ Edit
    വിരഹകാരണമായ
    caused by separation


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ besot, pre eminence, rank, saccharin, വൃകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean