മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിരട്ടുക Edit
    ഭയപ്പെടുത്തുക
    frighten


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രഹൃതി, ബുദ്ധിയോട്ടം, വിസ്മൃതി, ഗൗളിശാസ്ത്രം, ദൗര്‍ഭാഗ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean