മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിനിയത Edit
    നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട
    controlled


Entries from Datuk Database

വിനിയത(വിശേഷണം):: നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inhibition, അകത്തവര്‍, അംഗാരകവാരം, ഇടപ്പുറം, വൃകദംശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean